Logo Govt. Maharani Laxmi Bai Girls P.G. College, Indore

01

Dr. Sunita Malviya

Convener

02

Dr. Usha Mahobiya

Member

03

Dr. Anita Jain

Member

04

Prof. Vinita Verma

Member

Maharani Laxmi Bai