Logo Govt. Maharani Laxmi Bai Girls P.G. College, Indore

01

Dr. Archana Sharma

Convener

02

Dr. Shobha Sharma

Member

03

Dr. Kehkashan Khan

Member

04

Dr. Renuka Upadhyay

Member

Maharani Laxmi Bai